Regulamin

REGULAMIN


I.    DEFINICJE


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je
rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a.    Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto
(uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
b.    BOK – telefoniczne Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
c.    Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest
zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom
trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
d.    Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku gdy Klientem jest osoba o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okazać taką zgodę na
każde żądanie Sprzedawcy;
e.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
f.    Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.
Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po
dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;
g.    Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu recman.pl, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach
określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni;
h.    Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.
Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez
 
kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
i.    PB Jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą/Spółką umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treść tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
j.    Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach albo wskazane wprost w treści podstrony Sklepu dedykowanej dane promocji,
dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji albo zasad Promocji wskazanych w treści podstrony dedykowanej danej Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają odpowiednio
postanowienia właściwego regulaminu Promocji albo treści wskazanej na podstronie dedykowanej
danej Promocji;
k.    Regulamin/ Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
l.    Schowek – usługa udostępniana każdemu Klientowi, polegająca na umożliwieniu Klientowi zapamiętania wybranego Towaru lub kilku Towarów dodanych do schowka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż okres dostępności Towaru w Sklepie;
m.    Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL //recman.pl
n.    Sprzedawca/Spółka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Recman Sp. z o.o.”, z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 112E, kod pocztowy 16 – 400, tel.: 801 403 403, adres e-mail: info@recman.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298409, o numerze NIP: 8442278340, REGON: 200187430, o kapitale zakładowym: 5.000.000,00 PLN.
o.    Towar – rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz
Klienta, za zapłatą Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.
p.    Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia
Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i
rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
q.    Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy
 
Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;
r.    Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 10.0, FireFox 43.0, Google Chrome 48.0, Safari 5.0, Opera 36.0, Microsoft Edge 13.0 obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
s.    Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić
Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
t.    Rezerwacja - usługa dostępna dla zarejestrowanych Klientów, polegająca na czasowym zarezerwowaniu na dane Klienta Towaru w wybranym stacjonarnym punkcie sprzedaży, bez jednoczesnego zawarcia Umowy Sprzedaży.
u.    Salon - stacjonarny punkt sprzedaży Recman, pełna lista Salonów dostępna jest w Sklepie, w zakładce "Salony".
w. Opinia – Treść dodana przez Klienta, bezpośrednio powiązana z zakupionym przez Klienta Towarem, za pomocą której Klient ocenia zakupiony Towar lub ocenia Sklep.


II.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU


1.    Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
2.    Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta. Akceptując Regulamin
Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian. Klient może korzystać z usług
świadczonych przez Sprzedawcę określonych w Rozdziale III ust. 1 lit. c-f poniżej w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych Regulaminem bez konieczności jego akceptacji.
3.    Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki
internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są
pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Pozostaje to bez wpływu na
 
zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.


III.    ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


1.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:
a.    umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;
b.    umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
c.    prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
d.    umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka i Schowka;
e.    opcjonalnie, prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych, zbiorczych statystyk dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami;
f.    umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.


2.    Sprzedawca dodatkowo na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:


a.    podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
b.    możliwość dodawania określonych przez Sprzedawcę Treści w ramach Sklepu (komentarze/opinie);
c.    przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów;
d.    umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta;
e.    udostępnienie Klientowi funkcji czasowej rezerwacji towaru w salonie stacjonarnym, z możliwością
obejrzenia produktu i zakupu w salonie;
f.    zapewnienie możliwości realizacji zwrotu zakupionych towarów za pośrednictwem Konta Klienta;
3.    W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


4.    Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania Zakupów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 
5.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.    podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b.    niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
c.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania
Sprzedawcy lub Sklepu;
d.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów
oraz dla Sprzedawcy;
f.    terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
g.    niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
h.    niepodejmowania działań takich jak:
− rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
− modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
− nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.


IV.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1.    Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
2.    Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
a.    Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze) w ramach jednego Zamówienia nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towaru/Towarów łącznie bądź kilku zamówień o łącznej
 
wartości przekraczającej 3000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni
kalendarzowych;
b.    Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych
koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych
danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
c.    Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
d.    Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient akceptuje Regulamin w zakresie Umowy Sprzedaży;
e.    w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;
f.    Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e- mail.
g.    W przypadku zawarcia Umowy z płatnością z góry i odbiorem w Salonie, Klient w celu odbioru Zamówienia zobowiązany jest okazać otrzymany drogą mailową lub SMS-ową kod PIN.
3.    Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.
4.    Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu jeżeli Klient nie odbierze Towaru w terminie 21 dni od jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie przez Sprzedawcę co najmniej dwukrotnej próby doręczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Klientem woli
wykonania Umowy przez strony oraz ustalenia nowego terminu. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu ziszczenia się warunku rozwiązującego Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Kupującego już
zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
5.    W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa ponieważ Towar jest niedostępny,
Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o ewentualnej możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego zamówienia. Jeżeli
Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
6.    Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli Klient kupuje jako podatnik VAT, nie przekracza kwoty 450 zł brutto i chce otrzymać fakturę VAT musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej, tzn. w momencie składania Zamówienia.
 
V.    REZERWACJA


1.    Usługa dostępna jest jedynie dla Towarów które w danym momencie znajdują się w magazynie wybranego Salonu. Usługa realizowana jest za pośrednictwem podstrony Sklepu dostępnej dla
wybranego Towaru po kliknięciu w hiperłącze oznaczone hasłem „Sprawdź dostępność w salonie”.
2.    Po złożeniu Rezerwacji przez Klienta jej ważność musi być każdorazowo potwierdzona przez konkretny Salon wybrany przez Klienta w procesie rezerwacji. Jeżeli Towar jest dostępny w wybranym Salonie, Rezerwacja zostanie potwierdzona.
3.    Klient może zgłosić się po odbiór Rezerwacji w godzinach pracy Salonu, po otrzymaniu informacji drogą mailową lub SMS-ową.
4.    Czas obowiązywania Rezerwacji wynosi 2 dni. Informacja na temat dostępności towaru w Salonie
jest przekazywana Klientowi w ciągu 24 godzin.
5.    Ewentualny zakup dokonany na podstawie Rezerwacji nie jest uznawany za umowę zawartą w ramach Sklepu i nie podlega zwrotom ani internetowej procedurze reklamacyjnej. Do zawarcia umowy i zakupu towaru, który podlegał Rezerwacji dochodzi w Salonie.


VI.    CENY


1.    Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie.
2.    Ceny w ramach Sklepu zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych lub w innej
walucie.
3.    Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki.
Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
4.    Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji albo zasad Promocji wskazanych w treści podstrony dedykowanej danej Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
5.    Ceny Towarów na stronie recman.pl wskazują aktualną cenę, za którą można nabyć prezentowany
Towar.
6.    W przypadku objęcia Towaru Promocją, ceny produktów na stronie recman.pl wskazują:
a.    cenę początkową,
b.    cenę promocyjną (będącą wówczas ceną aktualną),
c.    najniższą cenę z 30 dni przed promocją (zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług).
 
VII.    PŁATNOŚCI


1.    Płatności można dokonać:
a.    kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedawcę - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez
Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego zrealizowania płatności przez podmiot realizujący płatności. Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności:
- Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Akceptowane karty to: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB oraz PolCard.
- Paypal - pozwala na realizację płatności za zakupiony towar za pomocą zarejestrowanej w systemie karty płatniczej, bądź też z salda konta PayPal.
Akceptowane karty to: Visa, Mastercard i American Express.
b.    przelewem tradycyjnym - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
c.    przelewem online (Przelewy24) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
d.    przelewem online (Paypal) - płatności wykonywane za pośrednictwem serwisu PayPal (dla posiadaczy kont PayPal oraz właścicieli kart płatniczych Visa, Mastercard i American Express). W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
e.    gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedawcę. Opcja obowiązuje przy zamówieniach do max. kwoty 3000 zł.
f.    sprzedaż ratalna – usługa raty O% prowadzona za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Umowę można zawrzeć za pośrednictwem: Alior Bank i mBank. Klient może skorzystać z systemu

ratalnego w rozbiciu na 10 lub 20 rat warunkiem jest wartość zakupów o wartości 300,00zł -10000zł. Decyzja kredytowa jest wydawana w około 15 min.
Przebieg procesu:

1.    Klient jako formę płatności wybiera płatność e-raty i zostaje przeniesiony na stronę banku, gdzie wypełnia wniosek kredytowy.
 
2.    Po złożeniu wniosku, Klient powraca na stronę sprzedawcy, wniosek trafia do analizy do banku, a

Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

3.    Po pozytywnej weryfikacji Klienta, bank wysyła umowę kredytową do akceptacji przez Klienta.

4.    Klient akceptuje umowę online.

5.    Ostateczna akceptacja jest informacją dla Sklepu, że można wysyłać towar do Klienta.

6.    Umowa kredytowa zostaje sfinansowana przez bank, a Klient otrzymuje harmonogram spłaty rat.


VIII.    CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1.    Twoje zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po złożeniu
Zamówienia w przypadku, gdy wybrałeś opcję płatności za pobraniem.
2.    Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, oraz od dostępności Towaru.
3.    Średni czas realizacji Zamówienia przy dostawie za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 2-7dni roboczych.
4.    Średni czas realizacji Zamówienia przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1-2 dni roboczych.
5.    Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.
6.    Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.
7.    Dostawy przesyłek za granicę są możliwe na terenie UE. W celu określenia kosztu dostawy konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu przedstawienia wyceny transportu.
8.    Darmowa wysyłka powyżej 199zł nie obejmuje przesyłek zagranicznych.

9.    Cennik przesyłek – jest umieszczony na stronie recman.pl w punkcie Koszty i czas dostawy.


IX.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.    Konsument albo PB Jednoosobowy ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny
w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w Regulaminie Promocji albo w zasadach Promocji wskazanych w treści podstrony dedykowanej danej Promocji dłuższy termin do odstąpienia od Umowy przez Klienta.
 
2.    Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo PB
Jednoosobowemu w odniesieniu do Umowy:
-o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia
od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
-    w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
-    w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
3.    W celu odstąpienia od umowy Konsument albo PB Jednoosobowy może:
a.    wysłać na adres: Recman Sp. z o.o. ul. Łąki 33, 05-250 Radzymin pisemne oświadczenie o odstąpieniu;
b.    poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem BOK;
c.    skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu – link: https://www.recman.pl/media/pliki/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

d.    skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
4.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument albo PB
Jednoosobowy objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta albo PB
Jednoosobowego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument albo PB
Jednoosobowy objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta albo PB Jednoosobowego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
5.    Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej
wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy.
6.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument albo PB Jednoosobowy, z wyjątkiem zamówień opłaconych gotówką przy odbiorze, chyba że Konsument albo PB Jednoosobowy wyraźnie zgodził się na zwrot środków poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać dokonany zwrot inny sposób zwrotu płatności - w
każdym przypadku Konsument albo PB Jednoosobowy nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
 
7.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo PB Jednoosobowego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PB Jednoosobowego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
8.    Klient odsyła Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie metki oraz oryginalne opakowanie producenta. Prosimy również o dokładne zabezpieczenie paczki by nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.    Klient ponosi koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy jeśli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę.
10.    Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty (Ceny Towaru oraz kosztu wysyłki do Konsumenta albo PB jednoosobowego jeżeli Konsument albo PB jednoosobowy za nią płacił), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o
odstąpieniu od właściwej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.
11.    W przypadku przesyłek wysyłanych za granicę, koszt zwrotu towaru jest ponoszony przez Klienta.


X.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru zgodnego z Umową i ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową określoną w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287).
2.    Konsument albo PB Jednoosobowy może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru korzystając z:
a.    odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu
https://www.recman.pl/media/pliki/Formularz_reklamacyjny.pdf, na piśmie;

b.    za pośrednictwem BOK.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu,
wydruk z karty płatniczej itp.
3.    Klient przekazuje zapakowany i zabezpieczony Towar wraz z potrzebnymi dokumentami;
a.    zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi, na podstawie kontaktu Klienta z Biurem Obsługi
Klienta albo
 
b.    pracownikowi Salonu stacjonarnego;
i otrzymuje zwrotnie potwierdzenie złożenia reklamacji.
4.    Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do
reklamacji Konsumenta albo PB Jednoosobowego i poinformuje go o dalszym postępowaniu.
5.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Recman Sp. z o.o. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
6.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz m.in pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
//www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
//www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
//www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.    Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    zwrócenie się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą.
b.    wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
c.    zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: //ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Niezależnie
przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to:
info@recman.pl


XI.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu, - link: https://www.recman.pl/polityka-prywatnosci
 
XII.    OBSŁUGA KLIENTA


1.    Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze w godzinach od
8.00 do 16:00.
2.    Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.
3.    Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.)
4.    Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub
urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.


XIII.    LICENCJA


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają
ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł
odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez
innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i
wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.


XIV.    DODAWANIE OPINII PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU


1.    Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego towaru w Sklepie.
2.    Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania. Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław.
3.    TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot.
 
opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu
pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
4.    Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.
5.    Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce
TrustMate.io.
6.    Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też
działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
7.    Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii.
8.    Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę
zatrudnienia.
9.    Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
10.    Każda opinia opublikowana w Sklepie Sprzedawcy posiada znak Zweryfikowano, potwierdzający wystawienie opinii przez Klienta, który po zakupie otrzymał indywidualną wiadomość email z zaproszeniem do jej wystawienia.
11.    Kiedy Klient pozostawia opinię od 1 do 3 gwiazdek, zostaje ona opublikowana na stronie i posiada oznaczenie Opinia w trakcie mediacji. Niezależnie od wyniku mediacji, po upływie 21 dni, z opinii znika informacja o statusie – Opinia w trakcie mediacji.
12.    Opinie, które nie dotyczą produktu marki Recman, stanowią reklamę, SPAM, zawierają treści niezwiązane z produktem, są obraźliwe, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich mogą zostać odrzucone i nie zostaną opublikowane w Sklepie albo zostaną z niego usunięte.
XV.    ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU


1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Sklepu.
2.    Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym
czasie, poprzez usunięcie Konta Klienta oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w
formie:
a.    pisemnej;
b.    wiadomości e-mail na adres info@recman.pl;

c.    za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza kontaktowego dostępnego na stronie
Sklepu – link: https://www.recman.pl/kontakt/
 
3.    Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za
miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.
4.    Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem
natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient:
a.    podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b.    dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści;
c.    narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień lub wielokrotne dokonywanie Rezerwacji Towarów i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy.
5.    Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.
6.    Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych
przyczyn. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu względem niezarejestrowanych w Sklepie Klientów. W przypadku
Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, jeżeli nie skorzystają z tego prawa, postanowienia zmienionego Regulaminu będą dla nich wiążące. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży


XVI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 06.04.2024r.
2.    Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sprzedawcy.
3.    Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy
powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4.    Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
5.    Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, usług.
 
6.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk.


7.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia
oraz paragonu.


Regulamin obowiązujący od 01.01.2022r. do 06.04.2024r.